tisdag 19 oktober 2010

Genusperspektiv finns i kursplanerna!Hör upp alla lärare! Arbetar ni med genus i er undervisning? Visste ni att ni begår tjänstefel om ni inte gör det? Att ert "sätt att tolka kursplanen", där ni blundar för genusperspektivet, kan medverka till kvinnors, OCH MÄNS, marginalisering utifrån stereotypa könsroller?

Hör upp alla föräldrar! Visste ni att arbete med genus ingår i läroplanerna från förskolan upp till eftergymnasial nivå? Har ni koll på hur era barn bemöts ur detta perspektiv? Ni har rätt att kräva arbete med genus från skolans håll. Hör efter hur man arbetar med genus på era barns skolor.

Låt oss nu titta på några riktlinjer och kursplaner från den svenska utbildningsfaktorn.

Ur läroplanen för gymnasieskolan
"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition (Detta ska bort!!!) och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (...)Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling (...)Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt."

Kursplan för IDHF1201 - Idrott och hälsa - Skolverket
"...kan bedrivas tillsammans och på lika villkor för att öka förutsättningarna för jämställdhet. Idrott och fysiska aktiviteter behandlas även ur ett genusperspektiv. Ämnet ger erfarenhet av samarbete och därmed möjlighet att stärka gemenskapen mellan ungdomar i ett mångkulturellt samhälle."

Kursplan för SHF1201 - Samhällskunskap - Skolverket
"...som medborgare i vårt samhälle har, och ha kunskaper om samhällsfrågor och kunna diskutera och framföra ställningstaganden i samhällsfrågor ur t.ex. genusperspektiv, miljömässiga och etniska perspektiv."

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98
"Inget barn skall i förskolan utsättas
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder
eller för annan kränkande behandling (...) Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller."

I rest my case.

1 kommentar:

Jonna Berggrens Fantasy sa...

Ja, fram med det i ljuset! Jag tror att många av oss går omkring i sin omvärld utan att så mycket reflektera över hur den är beskaffad ... den bara är, så de flesta märker inte ens av att de diskriminerar eller att de blir diskriminerade, de beter sig ju bara som vanligt - det har ju alltid varit så här, det är naturligt ... etc.